Hulp nodig bij het zoeken?

Wat kan ik zoeken?

Deze databank bevat alle besluiten die gerelateerd zijn aan onroerend erfgoed en ook wettelijk rechtsgeldig zijn. Dat zijn er ondertussen enkele duizenden. Het kan nuttig zijn om in die hoeveelheid aan informatie gecontroleerde zoekacties te doen. Je kan in deze databank zoeken naar alle informatie over een bepaald besluit. De metadata die werden ingevoerd bij elk besluit zijn handige richtsnoeren. Elke fiche heeft een naam, een uniek herkenningsnummer (id), een datum van ondertekening, een specificatie van het type besluit, de naam van de persoon die het besluit heeft ondertekend, het type bescherming en de provincie. Je kan ook altijd een datum van publicatie in het Belgisch staatsblad met een link naar de betreffende publicatie terugvinden. Aan elke fiche zijn ook bestanden gekoppeld, zoals een besluit, plan of een lijst van cultuurgoederen.

Waar kan ik zoeken?

Op de home-pagina van deze website kan je meteen aan de slag.

Zoeken met behulp van een vrij tekstveld

Er zijn twee mogelijkheden om te zoeken in de besluitendatabank, nl. met behulp van een vrij tekstveld en met behulp van filters. Vrij zoeken laat toe om alle fiches en bestanden in de databank te doorzoeken. Je vult dan een woord of combinatie van meerdere woorden in.

Zoeken met behulp van filters

Het is mogelijk om de resultaten van een vrije zoekactie te verfijnen met behulp van filters. Je kan er ook van bij de start voor kiezen om te zoeken met filters. Als je filters combineert, geeft dat een gedetailleerder eindresultaat. Er zijn zes groeperingen van filters.

 1. Erfgoedstatuten: Hiermee kan je zoeken op alle types van beschermingen die vermeld worden in de besluiten uit de databank , nl. monumenten, stads- of dorpsgezichten, beschermde landschappen, aangeduide ankerplaatsen, beschermde archeologische zones en beschermd varend erfgoed.
 2. Provincies: Voor elk besluit werd in de fiche opgenomen in welke provincie(s) de beschermde items zich bevinden.
 3. Rechtsgevolgen: Besluiten vertegenwoordigen een bepaalde stap in het beschermingsproces of zijn een aanpassing van een oorspronkelijke bescherming. De verschillende types vind je terug bij de filter rechtsgevolgen:
  1. Voorlopig besluit of besluit tot ontwerp van lijst: Dit besluit geeft aanleiding tot een voorlopige bescherming. Die blijft van kracht tot het definitieve beschermingsbesluit wordt ondertekend of de looptijd van de voorlopige bescherming wordt overschreden. Deze looptijd is anders voor monumenten, archeologische zones, landschappen etc.
  2. Besluit tot termijnverlenging: Dit besluit zorgt ervoor dat de doorlooptijd van de voorlopige bescherming wordt verlengd. De termijn is vastgelegd in de regelgeving van de verschillende types beschermd onroerend erfgoed.
  3. Definitief beschermingsbesluit: Dit besluit leidt tot de definitieve bescherming van een item.
  4. Opheffingsbesluit: Dit besluit leidt tot de opheffing van een bescherming. Na de ondertekening van dit document zijn de rechtsgevolgen van de bescherming niet langer van kracht.
  5. Wijzigingsbesluit: Dit besluit wijzigt een voorgaand besluit. Het gaat in de regel over kleine administratieve aanpassingen en rechtzettingen.
  6. Intrekkingsbesluit: Dit besluit leidt tot de intrekking van een bescherming. Na de intrekking zijn de rechtsgevolgen niet langer van kracht.
  7. Verplaatsingsbesluit: Dit besluit specifieert dat een monument van locatie is verplaatst, bv. molen die op een andere plaats heropgericht wordt.
  8. Schrappingsbesluit: Dit besluit zorgt ervoor dat een voorlopige bescherming wordt geschrapt van het ontwerp van lijst. Het stopt m.a.w. de beschermingsprocedure.
  9. Nietigverklaringen: Een nietigverklaring is het gevolg van een uitspraak door de Raad van State. Ze leidt tot de vernietiging van een bescherming. Dergelijke uitspraken treden onmiddellijk in werking. De rechtsgevolgen van de bescherming zijn hierna niet meer van kracht.
  10. Vaststellingsbesluit: Dit besluit leidt tot de gehele of gedeeltelijke vaststelling van een inventaris. Volgende inventarissen kunnen worden vastgesteld: de landschapsatlas, inventaris bouwkundig erfgoed, inventaris archeologische zones, inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de inventaris historische tuinen en parken.
 4. Datum van ondertekening: Hiermee kan je filteren op het jaar waarin het besluit ondertekend werd.
 5. Personen: Hiermee kan je filteren op de persoon die het besluit ondertekend heeft.
 6. Uitvaardigers: In de loop van de geschiedenis is de bevoegdheid voor het ondertekenen van beschermingsbesluiten vaak gewisseld.
  1. Koninklijk besluit: Een koninklijk besluit is een besluit van de regering. Hoewel de koning(in) het besluit als eerste ondertekent, is hij/zij niet zelf verantwoordelijk. Om die reden worden koninklijke besluiten mede ondertekend door de betrokken minister(s) en/of staatssecretaris(sen).
  2. Besluit secretaris-generaal: Besluiten genomen tijdens de vijandelijke bezetting en waarvan de bindende kracht werd behouden door het regentsbesluit van 9 februari 1946.
  3. Koninklijke Prinsbesluit: Op 10 augustus 1950 werd prins Boudewijn, de latere koning Boudewijn van België, benoemd tot Koninklijke Prins. Deze constructie diende als oplossing voor de koningskwestie. Formeel bleef koning Leopold III koning der Belgen. In realiteit resideerde de koninklijke macht al bij kroonprins Boudewijn. De prins zou deze titel dragen tot de dag van zijn troonsbestijging op 16 juli 1951. Tot die tijd verschenen er ‘Koninklijke Prinsbesluiten’.
  4. Besluit Vlaamse Executieve: De Vlaamse Executieve is de voorganger van de huidige Vlaamse Regering (tot aan de staatshervorming van 1993). In principe gaat het dus om een Besluit van de Vlaamse Regering.
  5. Besluit Vlaamse Regering: Een Besluit van de Vlaamse Regering is de tegenhanger van een Koninklijk Besluit (KB), maar dan op Vlaams niveau. Besluiten van de Vlaamse Regering brengen decreten van de Vlaamse Regering ten uitvoer.
  6. Ministerieel besluit: Bij een ministerieel besluit treedt een minister op in eigen naam. Dat verschilt met een Koninklijk besluit, waar de federale regering als geheel optreedt in naam van de koning. Beide soorten besluiten moeten eerst in het Belgisch Staatsblad verschijnen vooraleer ze bindend zijn.
  7. Daarnaast zijn er nog de Arresten van de Raad van State, die geen besluiten zijn, maar verklaringen met onmiddellijke rechtsgeldigheid. Ze leiden tot de vernietiging van een bescherming. De rechtsgevolgen van de bescherming zijn hierna niet meer van kracht. (zie ook nietigverklaringen)

Zoekresultaten dowloaden

Je kan je zoekresultaten downloaden in csv-formaat met behulp van dit icoontje dat je rechts bovenaan de zoekresultaten terugvindt.